Föräldrakooperativa förskolan Senapskornet

Pedagogisk verksamhet

Vår pedagogiska verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö-18.

Det ska vara roligt och utvecklande att gå på Senapskornet. I vår unika miljö, med små barngrupper och närhet till naturen, erbjuds barnen i en frisk blandning av fri lek och planerad verksamhet rika möjligheter att utvecklas till nyfikna, kunskapsrika och självständiga individer.

Närheten till skogen i kombination med en stor och härlig gård gör att vi kan vara utomhus både för- och eftermiddagar varje dag. Vi ser stora fördelar med att barnen får vara ute så mycket som möjligt och arbetar aktivt med att utveckla såväl vår utomhuspedagogik som vår utemiljö. Då lockar vi fram nyfikenhet och lust till lärande och lek hos barnen.

Miljötänkandet är centralt såväl i den pedagogiska som vardagliga verksamheten. Till exempel är förskolan delaktig i projektet Bio-gastronom som innebär att vårt matavfall omvandlas till biogasenergi av återvinningsföretaget SITA.


Givetvis är även inomhusmiljön viktig och vi anpassar den regelbundet för att tillgodose barnens intressen och behov av balans mellan vila och aktivitet. Under sommaren 2013 renoverades samtliga avdelningar.

Personalen dokumenterar kontinuerligt barnens aktiviteter, lärande och utveckling på olika sätt. Dokumentationen sker i en app som heter Tyra som alla vårdnadshavare har tillgång till.

Varje termin ges möjlighet för alla föräldrar att komma på ett utvecklingssamtal där vi i lugn och ro talar om barnets utveckling och andra frågor kring förskoleverksamheten.

Senapskornets mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
– sin sociala gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära
– sin sociala förmåga
– sin språkliga och matematiska förmåga
– sitt intresse för natur och teknik
– sin förmåga att ta eget ansvar och ett intresse för delaktighet och inflytande

Back To Top